תקנון - חניוני נמל ת"א

תקנון – חניוני נמל ת"א


1.       כללי:


1.1.     חברת אוצר מפעלי ים בע"מ "הנהלת הנמל" מאפשרת כניסה ופעילות במתחם לבתי עסק הפועלים בהתקשרויות חוזיות, בעלי מקצוע הבאים למתן שירותים וקהל המבקרים. בכדי לקיים פעילות שוטפת תוך שמירה על הסדר הציבורי ובטיחות המשתמשים במתחם הנמל, הוגדרו כללי התנהלות במקום מתוקף חוקי התעבורה, תקנות מוניציפליות ונהלי החברה.

1.2.   
 תקנון זה מגיע לפרט את נושא דמי הטיפול בנמל ע"י נציג הנהלת הנמל, והעובדים המוסמכים לפעול לאכיפת הסדר הציבורי.

2.      
סמכויות:

2.1.    נציג הנהלת הנמל


2.1.1.נציג הנהלת הנמל לנושאי אכיפה, ביטחון ושמירה על הסדר הציבורי הינו  מנהל הביטחון וחניה מתוקף חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור התשס"ה – 2005 וכן מתקוף מנוי ע"י מנכ"ל הנמל.


2.1.2.  מנהל הביטחון וחניה רשאי להסמיך את אחראי המשמרת ו/או הסייר ביטחון כנציגים מטעמו לנושאי פיקוח ואכיפה (חייבים להיות בעלי הסמכה מטעם משטרת ישראל כמאבטח רמה א').


2.2.     נושאי אכיפה בנמל:

2.2.1.נציג הנהלת הנמל יפקח על הנושאים הבאים בשטח הנמל:
2.2.1.1.              חריגות בשטחי הרשאה של בתי עסק (בהתאם לסימון השטח ברישוי עסקים).

2.2.1.2.              שמירה על חוקי התעבורה בהתאם לתמרור הנמל.


2.2.1.3.              שמירה על הסדר הציבורי, ומניעת נזק לאדם ורכוש.


2.2.2.  עבירה בשטח הנמל תטופל בראש ובראשונה בפניה למבצע העבירה בכדי לחדול אותה, במידת האפשר, ואם לא ניתן למנוע את העבירה לאור סירוב / אי המצאות המבצע, תיפתח קריאה במוקד הרלוונטי (מוקד עירוני עת"א / משטרה / אגף הדייג) להבאת נציג אכיפה מטעם הרשות הרלוונטית.


2.2.3.במידה ונציג רשות האכיפה אינו מגיע למתן שירות ו/או אינו זמין, האירוע יתועד בחדר הבקרה ויועבר דוח בנושא למנהל הביטחון וחניה.


2.2.4.אירוע אשר לא יקבל מענה ע"י רשות אכיפה יועבר לטיפול מנהל הביטחון וחניה אשר במידת האפשר יזין את פרטי הרכב העובר עבירה וימנע ממנו כניסה עתידית למתחם הנמל.

    
2.2.5.מטעמי בטחון, חניה בשטח הנמל מותרת לפרק זמן אשר אינו עולה ע ל24 שעות, כלי רכב אשר יחנה מעבר לפרק זמן זה יסווג כרכב חשוד, יסונדל ויטופל בהתאם ע"י גורמי האכיפה.
 
 
3.       דמי טיפול:

רכב המעורב באירוע של הפרת חוקי תעבורה ו/או גרימת נזק לרכוש הנמל ואו אי עמידה בהנחיות החברה, תחסם גישתו למתחם לפרק זמן עפ"י החלטת החברה. במידה ובעל הרכב יהיה מעוניין לשחרר את החסימה, הנ"ל ידרש לשלם דמי טיפול בהתאם למהות העבירה כפי שמצויין בתת סעיפים3.1 – 3.6.
3.1.     יציאה מהנמל ללא תשלום על חניה ללא גרימת נזק לרכוש – דמי טיפול בגובה אובדן כרטיס לפי המחירון הנהוג באותה העת.


3.2.     יציאה מהנמל ללא תשלום על חניה תוך גרימת נזק לרכוש – דמי טיפול בגובה אובדן כרטיס לפי המחירון הנהוג באותה העת וכן תשלום עבור הנזק לרכוש בהתאם להצעת מחיר רשמית.

3.3.    חניה בחניית נכים / אדום לבן / הפרעה לנתיב התנועה – דמי טיפול בגובה אובדן כרטיס לפי המחירון הנהוג באותה העת.


3.4.   
חניית מכולה ללא אישור  – דמי טיפול בגובה עלות חניה בהתאם לנוהל שיפוצים הנהוג באותה העת.


3.5.    גרימת נזק לרכוש הנמל – דמי טיפול בגובה הנזק לרכוש בהתאם להצעת מחיר רשמית.

3.6.    עבור חניה בת 24 שעות יגבע סכום של חנית יום ולילה.
 
4.       תשלום דמי טיפול:


4.1.    תשלום יבוצע מול הנהלת חשבונות של הנמל.


4.2.     בתום התשלום יקבל המשלם חשבונית מס' קבלה וכן יוסר מההמערכת בכדי לאפשר כניסה.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 בברכה,
                                                                                                                                 ברק מרקוס
                                                                                                                                 מנב"ט ומנהל החניון